บุคลากร

   

                                                                                 P.Ao
นางสาวสาธิมน  ศิริสมบูรณ์เวช 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
              paricht              Nok             nipa             
          นางปาริฉัตร  ดอนหว่างไพร   นางสาวอรนุช  เอมสมบูรณ์  นางนิภา  พิณสุวรรณ 
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
  Kal              nat   IMG 20200611 082105
  นางสาวพวงแก้ว พมหรส       นางนุชนาถ  สุวรรณประทีป นายเลิดศักดิ์ อ่อนสอาด
    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
       

 

         

            Au  

 

            นางสาวอำพร สืบบุก

                                                                        นักวิชาการพัสดุ