image1 image2 image3

บุคลากร

    

                                                                                 P.Ao
นางสาวสาธิมน  ศิริสมบูรณ์เวช 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
              paricht              Nok             nipa             
          นางปาริฉัตร  ดอนหว่างไพร   นางสาวอรนุช  เอมสมบูรณ์  นางนิภา  พิณสุวรรณ 
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
  Kal              nat Au  
  นางสาวพวงแก้ว พมหรส       นางนุชนาถ  สุวรรณประทีป  นางสาวอำพร  สืบบุก 
    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นักวิชาการพัสดุ