การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากร

 

การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

 

นางสาวยุพิน  ภาตะนันท์       ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

1. ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน

2. ควบคุมกำกับ

นางสุทิน ตั้งเอี่ยมสกุล          ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ        

1. คลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster : PCC) * PA ปี 2561

2. การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. : รพ.สต.ติดดาว * PA ปี 2561

3. พัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.)

4. ตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ (Quality and Outcome Framework : QOF)

5. รายงาน E-Inspection ทุก 3 เดือน

6. Key งบประมาณโครงการ ของกลุ่มงาน ฯ ใน Program สนย./สสจ.

นางสาวพวงแก้ว พรหมรส      ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ        

1. คณะกรรมการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ (District Health Broad : DHB) * PA ปี 2561

2. ระบบสุขภาพอำเภอ (District Health System : DHS)

3. การเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ (District Health System Management Learning : DHML)

4. ทีมหมอครอบครัว (Family Care Team : FCT)

นางสาวการดี สิรินพมณี      ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ       

1. ผู้ประสาน Service Plan ภาพรวม

2. ระบบส่งต่อ (Refer)

 

นางนุชนาถ สุวรรณประทีป       ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

1.งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA) * PA ปี 2561

2. Smart Hospital * PA ปี 2561

3. รพ.ส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ (HPHNQC)

4. งานพัฒนาคุฒภาพห้องปฏิบัติการชันสูตร (LAB)

5. งานพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย

นางสาวอำพร สืบบุก    ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุุ    (ลูกจ้างชั่วคราว)     

1. จัดทำ Website ของกลุ่มงานฯ

2. ธุรการ ของกลุ่มงานฯ

3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ที่ OPD/IPD ของโรงพยาบาล , ที่ รพ.สต./ศสม.)

4. ช่วยงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย