ตัวชี้วัด

หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน

----> ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข

----> รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561

   

หัวหน้ากลุ่มงาน  

   

1.1

1 

 

   

บุคคลออนไลน์ขณะนี้  

มี 20 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   
© Copyright @ 2013 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี All rights reserved.