ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน ( E-inspection)

       

-เอกสารผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ฯ ปี 2553

        

-เอกสารผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ฯ ปี 2554

        

-เอกสารผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ฯ ปี 2555

       

-เอกสารผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ฯ ปี 2556

       

-เอกสารผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ฯ ปี 2557

.........................................................................................................

หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน

----> รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563

----> ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข

----> รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561

----> รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1

   
© Copyright @ 2013 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี All rights reserved.