ตัวชี้วัด

หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน

----> ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข

----> รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561

----> รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1

   

หัวหน้ากลุ่มงาน  

boss1

1

   

บุคคลออนไลน์ขณะนี้  

มี 2 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   
© Copyright @ 2013 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี All rights reserved.