บุคลากร

รายละเอียด

 

 bossjariya2

นางจริยา ละมัยเกศ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

pboon pho 

นายไพบูลย์ อาชีวะ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 นางวลัยพร สิงห์จุ้ย
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

somchay PAEED

นายสมชาย อุ่นศรี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางกัญญา พงษ์สุวรรณ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

teep3 mon

นายประทีป ดอกมณฑา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางณัชช​ยาภรณ์​ ศุภวุฒิ​เลิศ​หิรัญ
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน

 tong wan 

 นายศิลา กลั่นแกล้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางศิริวรรณ รอดโฉมฉิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

job1 nack
นายธนวัฒน์ วัฏฏานนท์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวรุ้งเพชร นพมาศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
jeep min
นางสาวปนัดดา ฉ่ำเลิศวัฒน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวชนาทิพ หัตถกรรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
nuy  
นายสิรภพ ไพจิตต์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 
   
© Copyright @ 2013 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี All rights reserved.