งานวิจัย

รายละเอียด

แบบฟอร์มจริยธรรมวิจัย icon click 1

แจ้งผู้ประสงค์จะขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยที่ดำเนินการวิจัยในมนุษย์ ให้ส่ง

เอกสารตามแบบฟอร์ม AF 01-10 ถึง AF 08-10 ให้เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมวิจัย

จังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดพิจารณา รอบที่ 1 ส่งเอกสารภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ และ

รอบที่ 2 ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม ของปี

หากมีข้อสงสัยปติดต่อ

ดร.เพ็ชรน้อย  ศรีผุดผ่อง หรือ

คุณสมร  จงสมจิตร

   

หัวหน้ากลุ่มงาน  

boss1

1

   

บุคคลออนไลน์ขณะนี้  

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   
© Copyright @ 2013 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี All rights reserved.