ตัวชี้วัดไอซีที

ตัวชี้วัดที่ 68 ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital (ปี64)

รายละเอียด

 

smarthospital68

   
© Copyright @ 2013 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี All rights reserved.