งานประเมินผล

รายละเอียด

ประเด็นข้อเสนอแนะนพ.สสจ.พบกลุ่มงาน/งานในสสจ.สุพรรณบุรี

  1. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
  2. กลุ่มงานประกันสุขภาพ
  3. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
  4. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
  5. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
  6. งานพัฒนาบุคลากร
  7. งานสุขศึกษาฯ
  8. กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ

รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

   
© Copyright @ 2013 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี All rights reserved.