บุคลากรไอซีที

บุคลากรไอซีที

รายละเอียด

 

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

 

  paiboon63  
  นายไพบูลย์  อาชีวะ  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 
somchai63   sila63
นายสมชาย  อุ่นศรี  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 

นายศิลา  กลั่นแกล้ว  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

job63   jeep63
นายธนวัฒน์  วัฏฏานนท์  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  นางสาวปนัดดา  ฉำ่เลิศวัฒน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  nuy63  
  นายสิรภพ  ไพจิตต์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 
   
© Copyright @ 2013 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี All rights reserved.