งานตรวจราชการและนิเทศงาน

รายละเอียด

1.การตรวจราชการและนิเทศงาน (กรณีปกติ)  กระทรวงสาธารณสุข

        ปี 2553

        - เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 1 ประจำปี 2553

        - เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 2 ประจำปี 2553

       

        ปี 2554

        -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 1 ประจำปี 2554

        -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 2 ประจำปี 2554

       

        ปี 2555

        -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 1 ประจำปี 2555

        -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 2 ประจำปี 2555

       

        ปี 2556

        -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 1 ประจำปี 2556

        -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 2 ประจำปี 2556

       

        ปี 2557

        -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 1 ประจำปี 2557

 

        -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 2 ประจำปี 2557

                

       ปี 2558

        -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 1 ประจำปี 2558

        -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 2 ประจำปี 2558

       

       ปี 2559

        -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 1 ประจำปี 2559

        -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 2 ประจำปี 2559

        -เล่มตรวจราชการรอบที่ 2 ปี 2559

     

         ปี 2560

        -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 1 ประจำปี 2560

        -เล่มตรวจราชการรอบที่ 1 ปี 2560

        -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 2 ประจำปี 2560

 

     ปี 2561

 

        -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 1 ประจำปี 2561   

        -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 2 ประจำปี 2561 

 

2.ตัวชี้วัดตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน ( E-inspection)

       

-เอกสารผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ฯ ปี 2553

        

-เอกสารผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ฯ ปี 2554

        

-เอกสารผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ฯ ปี 2555

       

-เอกสารผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ฯ ปี 2556

       

-เอกสารผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ฯ ปี 2557

 

3.การนิเทศงาน

        

-สรุปผลการนิเทศงานแบบบูรณาการปี 2554

 

-สรุปผลการนิเทศงานแบบบูรณาการปี 2555

        

-สรุปผลการนิเทศงานแบบบูรณาการปี 2556

 

-สรุปผลการนิเทศงานแบบบูรณาการปี 2558

 

-สรุปผลการนิเทศงานแบบบูรณาการปี 2559

 

-สรุปผลการนิเทศงานแบบบูรณาการปี 2560

 

-สรุปผลการนิเทศงานแบบบูรณาการปี 2560 รอบที่2

     

 

4.เอกสารดาวน์โหลด

     - แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพตาม

       คำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ไตรมาสที่ ๑ (E-inspection)  

    
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)
.....................................................................
.......................................................................
   
   
   

หัวหน้ากลุ่มงาน  

   

1.1

1 

 

   

บุคคลออนไลน์ขณะนี้  

มี 18 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   
© Copyright @ 2013 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี All rights reserved.