การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

เอกสารขอรับรองจริยธรรมการวิจัย

รายละเอียด

1. (Word) แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย สำหรับขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

1. (PDF) แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย สำหรับขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

2. (Word) SOP 10_AF 01-10 แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (Submission form for Ethical Review)

2. (PDF) SOP 10_AF 01-10 แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (Submission form for Ethical Review)

3. (Word) SOP 10_AF 02-10 แบบฟอร์มการประเมินโดยผู้วิจัย (Self-Assessment Form for PI)

3. (PDF) SOP 10_AF 02-10 แบบฟอร์มการประเมินโดยผู้วิจัย (Self-Assessment Form for PI)

4. (Word) SOP 10_AF 03-10 แบบฟอร์มเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนและทุนวิจัย (Conflict of interest and funding form)

4. (PDF) SOP 10_AF 03-10 แบบฟอร์มเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนและทุนวิจัย (Conflict of interest and funding form)

5. (Word) SOP 10_AF 04-10 ตัวอย่างเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย (Informed Consent Form)

5. (PDF) SOP 10_AF 04-10 ตัวอย่างเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย (Informed Consent Form)

6. (Word) SOP 10_AF 05-10 ตัวอย่างเอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้รับการวิจัย (Information sheet for research participant)

6. (PDF) SOP 10_AF 05-10 ตัวอย่างเอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้รับการวิจัย (Information sheet for research participant)

7. (Word) SOP 10_AF 06-10 ตัวอย่างเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย สำหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 7 ปี ถึงต่ำกว่า 12 ปี (Informed Assent Form)

7. (PDF) SOP 10_AF 06-10 ตัวอย่างเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย สำหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 7 ปี ถึงต่ำกว่า 12 ปี (Informed Assent Form)

8. (Word) SOP 10_AF 07-10 ตัวอย่างเอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้รับการวิจัยเด็กอายุ 7 ถึงต่ำกว่า 12 ปี (Information sheet for research participant aged 7-12 years old)

8. (PDF) SOP 10_AF 07-10 ตัวอย่างเอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้รับการวิจัยเด็กอายุ 7 ถึงต่ำกว่า 12 ปี (Information sheet for research participant aged 7-12 years old)

9. (Word) SOP 10_AF 08-10 ตัวอย่างเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย สำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง (Informed Consent Form)

9. (PDF) SOP 10_AF 08-10 ตัวอย่างเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย สำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง (Informed Consent Form)

 

 

 

   
© Copyright @ 2013 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี All rights reserved.