งานข้อมูลข่าวสาร ปี 2561

งานข้อมูลข่าวสาร ปี 2561

รายละเอียด
หมวด: หมวดงานข้อมูลข่าวสาร
เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, 08 ธันวาคม 2560 13:20
เขียนโดย ธนวัฒน์ วัฏฏานนท์
ฮิต: 1936
สถิติชีพ
         สถิติชีพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2546-2560
 ข้อมูลประชากร
ฐานข้อมูลประชากรเป้าหมายปี 2561 จัดกลุ่มตามเขตบริการที่ 5 (ข้อมูลจากฐานข้อมูล HDC)

       สรุปอายุคาดเฉลี่ย 2543,2549-2560(ข้อมูลกระทรวงมหาดไทย)

 

ข้อมูลการป่วย

       จำนวนและอัตราป่วยต่อประชากร 100,000  คน ของผู้ป่วยนอก  จำแนกตามกลุ่มสาเหตุการป่วย 21 กลุ่มโรค    จังหวัดสุพรรณบุรี ปี พ.ศ. 2548-2560

        อัตราผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน  จำแนกตามกลุ่มสาเหตุการป่วย 75 กลุ่มโรค จ.สุพรรณบุรี   ปีพ.ศ. 2542-2560

        10 ลำดับแรกของอัตราป่วยต่อประชากร100,000 คน กลุ่มผู้ป่วยใน (จำแนกตาม 75 กลุ่มโรค) จ.สุพรรณบุรี ปีพ.ศ.2560

         10 ลำดับแรกของอัตราป่วยต่อประชากร 100,000 คน กลุ่มผู้ป่วยใน (จำแนกตาม 298 กลุ่มโรค) จ.สุพรรณบุรี ปี พ.ศ.2560

ข้อมูลการตาย

         จำนวนและอัตราตายต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ ปี พ.ศ.2542-.25ุ60 จ.สุพรรณบุรี

        จำนวนการตาย เพศชาย เพศหญิง จำแนกตามกลุ่มอายุ ปี พ.ศ.2542-2560 จ.สุพรรณบุรี

         จำนวนการตาย  จำแนกรายอำเภอ  ปี พ.ศ. 2542-25ุ60 จ.สุพรรณบุรี, จำนวนการตาย จำแนกตามรายอำเภอ  ปี พ.ศ. 2542-2560 จ.สุพรรณบุรี, ตารางแสดง อัตราตาย ต่อประชากร 100,000  คน  จำแนกรายอำเภอ  ปี พ.ศ. 2542-2560 จ.สุพรรณบุรี, ตารางแสดง อัตราตาย ต่อประชากร 100,000  คน  จำแนกตามเพศ  และ รายอำเภอ  ปี พ.ศ. 2542-2560 จ.สุพรรณบุรี

          จำนวนตาย จำแนกตามกลุ่มสาเหตุหลักของ 103 กลุ่มโรคสาเหตุการตาย ปี พ.ศ. 2542-2560  จ.สุพรรณบุรี

         จำนวนตายด้วยโรคมะเร็ง จำแนกตามชนิดของมะเร็ง  จ.สุพรรณบุรี  ปี พ.ศ.2542-2560

         ฐานข้อมูลการตายประชากรจังหวัดสุพรรณบุรีประจำปีพ.ศ.2560