การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

แบบฟอร์มตัวอย่างขอจริยธรรมการวิจัย

รายละเอียด

แบบฟอร์มตัวอย่างขอจริยธรรมการวิจัย

   
© Copyright @ 2013 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี All rights reserved.