ดาวน์โหลดเอกสารยุทธศาสตร์

ดาวน์โหลดเอกสารยุทธศาสตร์

รายละเอียด

 

- เล่มแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและแผนกำลังคน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2563-2565

 

- คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายฯ ณ เทวัญดารา รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เล่มแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579

- แบบฟอร์มโครงการและแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562

- แบบฟอร์มโครงการและแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561

แบบฟอร์มเอกสารแผนยุทธศาสตร์จังหวัดปี 2560

-.ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี 

- คำรับรองปฏิบัติราชการ ปี 2560  30 ตัวชี้วัด โดย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

- เอกสารประกอบการประชุม Service plan โดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

- แบบฟอร์มโครงการปี 2560 ปรับ

 - แผน 4.0 เขตสุขภาพที่ 5

   

หัวหน้ากลุ่มงาน  

boss1

1

   

บุคคลออนไลน์ขณะนี้  

มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   
© Copyright @ 2013 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี All rights reserved.