ปฎิทินกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด  

   

งานควบคุมโรคไม่ติดต่อและสุขภาพจิต

หน้าแรก

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิต และยาเสพติด

       งานเบาหวาน ความดัน ได้จัดอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ (case manager in pcu) ของเจ้าหน้าที่ โรงพบาลทุกแห่ง เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทุกแห่ง เพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันในหน่วยบริการปฐมภูมิ ปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๔-๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑๐ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

newlogotobe


 

     

       งาน TO BE NUMBER ONE ได้จัดงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE และประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL วัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำไปพัฒนาชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นช่องทางให้เยาวชนได้แสดงความสามารถและเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งกิจกรรมในงานจะมีการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน โดยกำหนดการจัดงานดังนี้

      ๑.ประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE  

      ๒.ประกวดการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL 

                  

  

   
© ALLROUNDER