นายเฉลิมพล  กาละพงษ์

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิต และยาเสพติด

นางศิริรัตน์ กิจจารุวงษ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางโสภา ตั้งทีฆกูล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางพนัชญา ประดับสุข

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางวราภรณ์  ประทีบธีรานันต์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสุมัญญา  ทรัพย์เชี่ยวชาญ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายสุรินทร์  มัจฉา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

     นางสาวมลนิภา  พวงจำปี

นักวิชาการพัสดุ

นายสหภักดิ์ บุญเทียม

เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

   
© ALLROUNDER