ปฎิทินกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด

บุคลากร

 

       กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด

001

นางจริยา  ละมัยเกศ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด

002

2

นางเยาวลัษณ์  วงศ์วีรกูล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาววิชิต อินทร์ลำพันธ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

S 24231963 Copy untitled

นางณิชกานต์  สุดนาลาว

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางโสภา ตั้งทีฆกูล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

3  005

นางพัชรา  ศรีขวัญเจริญ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นายสุรพล  คชวงษ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

4

นางสาวอุสา  ใจชื่น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

5

นางศิริวรรณ  รอดโฉมฉิน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

011

นายสหภัคค์  บุญเทียม

เจ้าพนักงานธุรการ

010

นางสาวมลนิภา  พวงจำปี

นักวิชาการพัสดุ