ปฎิทินกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด  

   

บุคลากร

 

   กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิต และยาเสพติด

001

นางจริยา  ละมัยเกศ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด

                           t12                       t13

นางสาวสมร  จงสมจิตร์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางศิริรัตน์  กิจจารุวงษ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

                            t11 57062187 3166447323372729 9137888701467066368 o

นายเทอดภูมิ  แสงทอง

นักวิชาการสาธารณสุข

นางโสภา ตั้งทีฆกูล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

56726504 3166447410039387 8574435274799448064 o

นางสาวอุสา  ใจชื่น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

56604953 3166445530039575 7894747569106976768 o

 

นางศิริวรรณ  รอดโฉมฉิน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

011

นายสหภัคค์  บุญเทียม

เจ้าพนักงานธุรการ

010

นางสาวมลนิภา  พวงจำปี

นักวิชาการพัสดุ

   
© ALLROUNDER