ปฎิทินกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด

ผลผิดปกติมะเร็งปากมดลูก ปี 2556

รายละเอียดการคัดกรองฯ ด้วยวิธี Papsmear ที่มีผลผิดปกติแยก Categories

ปีงบประมาณ 2556 ประจำเดือน ตุลาคม 55 ถึง ธันวาคม 56 (จังหวัดสุพรรณบุรี)

ดาวน์โหลด