รวม Link  

moph

travelsuphan

suphanburi 03

spsh

kp

Bar 02

Bar 03

Bar 04

Bar 06

 

 

   
แสดง # 
ชื่อ
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จรรยากระทรวงสาธารณสุข
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ระยะ1
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 3
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แผนแม่บท 5 ปี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข
นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผุ้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำในสังกัดราชการบริหารส่นภูมิภาคสุพรรณบุรี
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
   

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  

tt22

นายเทิดศักดิ์  จารุจารีต

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

   
© กลุ่มงานบริหารทั่วไป สสจ.สุพรรณบุรี