รวม Link  

moph

travelsuphan

suphanburi 03

spsh

kp

Bar 02

Bar 03

Bar 04

Bar 06

 

 

   

การประเมินระบบการควบคุมภายใน

รายละเอียด

กระดาษทำการควบคุมภายใน

   

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  

bos

นางพนัชญา  ประดับสุข

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

   
© กลุ่มงานบริหารทั่วไป สสจ.สุพรรณบุรี