ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

รายละเอียด
หมวด: ข้อมูลพัสดุ
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 18 มิถุนายน 2561 07:57
เขียนโดย นิตยา ฉายอรุณ
ฮิต: 226

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560