รวม Link  

moph

travelsuphan

suphanburi 03

spsh

kp

Bar 02

Bar 03

Bar 04

Bar 06

 

 

   
รายละเอียด

bb

นางพนัชญา  ประดับสุข

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

 

10

นางดรุณี  สนทิศปัญญา

นวก.การเงินและบัญชีชำนาญกา

 

6

นางสุพิศ  ขำพงษ์ไผ่

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

3.1

นางอุไรวรรณ  จิตมานะ

จพ.ธุรการชำนาญงาน

19

นางวารุณี ชูศรีเอี่ยม

จพ.พัสดุชำนาญงาน

 

jjjj

นางจันทิมา  ดีอ่วม

นวก.พัสดุปฏิบัติการ

 

 

 

 

13

นางสาวพิมพ์วัสสา ประเสริฐสุข

จพ.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 

 

33

นายเฉลิมชัย  ใจสว่าง

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 

5

นางสาวกานดา  เสร็จกิจ

พนักงานธุรการ ส.2

 

25

นายจำนอง  ทวนทอง

พนักงานขับรถยนต์ ส.2

 

14

นางสาวแน่งน้อย พลเสน

นวก.เงินและบัญชี

 

20

นางสาวรสสุคนธ์  ทองนก

จพ.โสตทัศนศึกษา

 

8.1

นายยุทธชัย ยศศักดิ์ศรี

นวก.พัสดุ

 

34

นางสาวสุวรรณา  พึ่งสุ

นวก.พัสดุ

9.1

นางสาวพิมพ์ฉมา สงวนพันธ์

นวก.เงินและบัญชี

16

นางสาวบุณยวีร์  จิระเดชธนาวัฒน์

นวก.เงินและบัญชี

12.1

นางสาวบุญญานุช  พันธุ์วงษ์

นวก.เงินและบัญชี

15

นางสาวฉันทนี  ศรีสุธรรม

นวก.เงินและบัญชี

 

17

นางอัญชลี  สิกธรรม

นวก.พัสดุ

 

7

นางสาวนิตยา  ฉายอรุณ

นวก.พัสดุ

 

18

นางสาวณัชชา  คิ้วองอาจ

นักจัดการงานทั่วไป

 

4.1

นายชาญสิทธิ์  ผิวแดง

นักประชาสัมพันธ์

 

26

นายวิทยา  เพ็งอ้น

จพ.ธุรการ

 

21.2

นางสาวรณัยณัฐ  อินสว่าง

จพ.ธุรการ

 23

นายฤทธิ์ชัย  ผิวนวล

นวก.พัสดุ

 

24

นายอัครวัฒน์  ทองโสภา

พนักงานธุรการ

 

1.1

นายปฏวี  ศรีผุดผ่อง

พนักงานบริการ

 

2.1

นายรณชิต  สุกประเสริฐ

พนักงานบริการ

 Chu

นายชูกิต ชีวะประภาวรรณ

พนักงานบริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  

bos

นางพนัชญา  ประดับสุข

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

   
© กลุ่มงานบริหารทั่วไป สสจ.สุพรรณบุรี