คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดการข้อร้องเรียน

รายละเอียด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี จัดให้มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดการข้อร้องเรียน คำสั่งที่ ๕/๒๕๖๑  ลงวันที่ ๑๑ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 2561

   

ตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย  

   

จุลสารเผยแพร่ตัวอย่างการกระทำผิดทางเพศ  

   
© กลุ่มงานนิติการ