คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน

รายละเอียด

        1238919812 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งมุ่งเน้นให้บุคลากรสาธารณสุขในสังกัดปฏิบัติด้านด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้    จึงปรัับปรุงคู่มือจัดการข้อร้องเรียนใหม่ เพื่อให้การจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 1238919812

 

..คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน.. 

chart

   

ตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย  

   

จุลสารเผยแพร่ตัวอย่างการกระทำผิดทางเพศ  

   
© กลุ่มงานนิติการ