คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน ปี 63

รายละเอียด

 

        1238919812 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดให้มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงานขึ้น โดยจัดทำคู่มือการจัดการข้อร้องเรียนและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดการจข้อร้องเรียน โดยมีการปรับปรุงคู่มือขึ้นใหม่ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดมาตรการ กลไล หรือวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน โดยมีการแยกเรื่องร้องเรียนออกเป็น 2 ส่วน คือ เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้การจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คณะรัฐมนตรี และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน และเพื่อให้บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 1238919812 

..คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน..

Manul-63

 

 

 

 

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดการข้อร้องเรียน

รายละเอียด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี จัดให้มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดการข้อร้องเรียน คำสั่งที่ ๕/๒๕๖๑  ลงวันที่ ๑๑ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 2561

แบบรายงานเรื่องร้องเรียน

รายละเอียด

..แบบรายงานเรื่องร้องเรียน..

from2

แบบบันทึกข้อร้องเรียน

รายละเอียด

..แบบบันทึกข้อร้องเรียน.. 

C3

   

ตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย  

   

จุลสารเผยแพร่ตัวอย่างการกระทำผิดทางเพศ  

   
© กลุ่มงานนิติการ