สสจ. ที่ 146/2561

รายละเอียด

คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 146/2561 ลงวันที่ 4 ตุลาคม  2561

เรื่อง แก้ไขปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจหน้าที่ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

 

146-61

   
   

ตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย  

   

จุลสารเผยแพร่ตัวอย่างการกระทำผิดทางเพศ  

   
© กลุ่มงานนิติการ