สพ 131/2562

รายละเอียด

คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรีที่ สพ 131/2562 ลงวันที่ 17 กันยายน  พ.ศ. 2562

เรื่อง แก้ไขคำสั่งการมอบอำนาจในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

   
   

ตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย  

   

จุลสารเผยแพร่ตัวอย่างการกระทำผิดทางเพศ  

   
© กลุ่มงานนิติการ