สพ 4883/2562

รายละเอียด

คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 4883/2562 ลงวันที่ 23 ธันวาคม  พ.ศ. 2562

เรื่อง แก้ไขคำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง นายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขอำเภอ ปฏิบัติราชการและกำกับดูแล

สพ 3435/2562

รายละเอียด

            คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 3435/2562 ลงวันที่ 12 กันยายน  พ.ศ. 2562  แก้ไขคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 5045/2560 ลงวันที่ 16 ตุลาคม  พ.ศ. 2560 เรื่องการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง นายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน และสาธารณสุขอำเภอ ปฏิบัติราชการและกำกับดูแล เฉพาะผนวก ค ข้อ 11 โดยยกเลิกข้อ 11.7 

สพ 3210/2562

รายละเอียด

            คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี 3210/2562  ลงวันที่ 30 สิงหาคม  พ.ศ. 2562 แก้ไขคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 5045/2560 ลงวันที่ 16 ตุลาคม  พ.ศ. 2560 เรื่องการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง นายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน และสาธารณสุขอำเภอ ปฏิบัติราชการและกำกับดูแล เฉพาะผนวก ค ข้อ 2 โดยให้ยกเลิก ข้อ 2.2

สพ 131/2562

รายละเอียด

คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรีที่ สพ 131/2562 ลงวันที่ 17 กันยายน  พ.ศ. 2562

เรื่อง แก้ไขคำสั่งการมอบอำนาจในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

สพ 12002/2561

รายละเอียด

คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ 12002/2561 ลงวันที่ 8 ตุลาคม  พ.ศ. 2561 

เรื่อง แก้ไขคำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง นายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขอำเภอ ปฏิบัติราชการและกำกับดูแล

 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สพ 10064/2561
  2. สพ 6009/2560
  3. สพ 5045/2560
   
   

ตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย  

   

จุลสารเผยแพร่ตัวอย่างการกระทำผิดทางเพศ  

   
© กลุ่มงานนิติการ