16414/2563

รายละเอียด

คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 16414/2563 ลงวันที่ 21 กันยายน  พ.ศ. 2563  w06.icon new

เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง นายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขอำเภอ ปฏิบัติราชการและกำกับดูแล (แก้ไขคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 15819/2563 ลงวันที่ 18 สิงหาคม  พ.ศ. 2563 มอบอำนาจให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ผนวก ง. ข้อ 25 และข้อ 34)

16414 63

สพ 4091/2560

รายละเอียด

คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ 4091/2560 ลงวันที่ 7  กันยายน  พ.ศ. 2560 

เรื่อง การมอบอำนาจในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง นายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ถูกยกเลิกโดยคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 15819/2563 ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2563)

สพ 4883/2562

รายละเอียด

คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 4883/2562 ลงวันที่ 23 ธันวาคม  พ.ศ. 2562

เรื่อง แก้ไขคำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง นายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขอำเภอ ปฏิบัติราชการและกำกับดูแล (ถูกยกเลิกโดยคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 15819/2563 ลงวันที่ 18 สิงหาคม  พ.ศ.2563)

   
   

ตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย  

   

จุลสารเผยแพร่ตัวอย่างการกระทำผิดทางเพศ  

   
© กลุ่มงานนิติการ