ปี 2560

รายละเอียด

Phone 43 รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน Phone 43

หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีรายงานการจัดการข้อร้องเรียนไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560  o0ldax8ait2Mo4rW2J6-o

 

 

   
   

ตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย  

   

จุลสารเผยแพร่ตัวอย่างการกระทำผิดทางเพศ  

   
© กลุ่มงานนิติการ