ปี 1/2563

รายละเอียด

รายงานการจัดการข้อร้องเรียน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 

๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓ ( รอบ ๖ เดือน)   1215618481

   
   

ตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย  

   

จุลสารเผยแพร่ตัวอย่างการกระทำผิดทางเพศ  

   
© กลุ่มงานนิติการ