คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 4883/2562 ลงวันที่ 23 ธันวาคม  พ.ศ. 2562

เรื่อง แก้ไขคำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง นายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขอำเภอ ปฏิบัติราชการและกำกับดูแล (ถูกยกเลิกโดยคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 15819/2563 ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2563)