DESIGNED BY JOOMLATD
    • AUDIT
    • IPAD
    • AUDIT
พิมพ์

แผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติ ที่อาจเกิดกับระบบสารสนเทศ (IT Contingency Plan) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

เขียนโดย ไพบูลย์. Posted in ระเบียบ คู่มือ กฎหมายไอซีที

แผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่อาจเกิดกับระบบสารสนเทศ (IT Contingency Plan) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

TOP