DESIGNED BY JOOMLATD
    • AUDIT
    • IPAD
    • AUDIT
พิมพ์

ตัวชี้วัดระบบข้อมูล ปี 61 แผน 12 ตัวที่ 66_67_68

เขียนโดย ไพบูลย์. Posted in ระเบียบ คู่มือ กฎหมายไอซีที

ยุทธศาสตร์ชาติ (๒๐ ปี) ด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2561
ตัวชี้วัดข้อมูล ปี 61 แผน 12 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ ตัวที่ื 66,67,68

TOP