DESIGNED BY JOOMLATD
    • AUDIT
    • IPAD
    • AUDIT
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การเปิดเผยข้อมูลสุขภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย ไพบูลย์ 85
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูล ด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑ เขียนโดย ไพบูลย์ 37
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ สสจ.สุพรรณบุรี เขียนโดย ไพบูลย์ 77
คู่มือการปฏิบัติงาน hosXP สุพรรณบุรี โดย : สมชาย อุ่นศรี เขียนโดย ไพบูลย์ 66
template ตัวชี้วัดข้อมูล ปี 61 ตัวที่ 66,67,68 เขียนโดย ไพบูลย์ 71
ตัวชี้วัดระบบข้อมูล ปี 61 แผน 12 ตัวที่ 66_67_68 เขียนโดย ไพบูลย์ 50
แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ พ.ศ.2559 เขียนโดย ไพบูลย์ 66
Template 83 คุณภาพข้อมูล เขียนโดย ไพบูลย์ 238
การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภาครัฐ เขียนโดย ไพบูลย์ 475
การบริหารจัดการความเสี่ยง และการตรวจสอบงานสารสนเทศ เขียนโดย ไพบูลย์ 319
TOP