DESIGNED BY JOOMLATD
    • AUDIT
    • IPAD
    • AUDIT
พิมพ์

EMR

เขียนโดย ไพบูลย์. Posted in บทความ

EMR : การบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ (Electronic Medical Record - EMR) คือ พื้นฐานของแพลตฟอร์มโรงพยาบาลดิจิตอลครบวงจร การบันทึกแบบ EMR เป็นการบันทึกข้อมูลเฉพาะสำหรับผู้ป่วยแต่ละคนของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง โดยสามารถบันทึกเวลาที่ผู้ป่วยมีอาการเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ระบบการบันทึกแบบ EMR ประกอบด้วยข้อมูลทางการแพทย์ ซึ่งเกิดขึ้นจากกระบวนการต่าง ๆ ตลอดจนอาจรวมอยู่หรือมีที่มาของข้อมูลจากระบบและแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน

การสร้างมาตรฐานของการบันทึกข้อมูลแบบ EMR จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลทางการแพทย์จำนวนมหาศาล ตลอดจนการนำมาใช้จริงกับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดี ระบบนี้ช่วยให้การดึงข้อมูลมาใช้สามารถทำได้ ณ จุดที่จำเป็นต้องให้บริการด้านการดูแลรักษา โดยไม่ต้องคำนึงถึงสถานที่ในการให้บริการ ดังนั้น จึงช่วยพัฒนามาตรฐานการให้บริการด้านสุขภาพให้ก้าวไกลขึ้นจนถึงขีดสุด

TOP