พิมพ์

บุคลากร IT

เขียนโดย ธนวัฒน์ วัฏฏานนท์. Posted in บุคลากร

ict591

นายไพบูลย์  อาชีวะ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายประทีป  ดอกมณฑา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายสมชาย  อุ่นศรี  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายศิลา  กลั่นแกล้ว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายธนวัฒน์  วัฏฏานนท์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์