DESIGNED BY JOOMLATD
    • AUDIT
    • IPAD
    • AUDIT
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
แนวทางพิจารณาวัสดุ-ครุภัณฑ์ตามว37-6มค59 1130
ไตรกลีเซอไรด์ 351
ลักษณะการจัดการฐานข้อมูลที่ดี 294
จำนวน รพ.สต.รายตำบล จังหวัดสุพรรณบุรี 605
การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร สสจ. 363
เขตรับผิดชอบของหน่วยบริการ 279
โปรแกรมสารบรรณเวอร์ชั่น 2 722
การพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ ปี 2558 1013
โครงการปฏิรูประบบข้อมูลสุขภาพ 416
แนวทางการจัดเก็บข้อมูลด้านบริการใน รพ.สต. 498
หนังสือมอบอำนาจให้รอง 560
การพัฒนาระบบข้อมูล สุพรรณบุรี 398
วารสาร eworld สุพรรณบุรี 354
รหัสวัคซีนแฟ้ม EPI 1264
แบบฟอร์มโครงการและรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ 2148
เกณฑ์ราคามาตรฐานกลางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์" ปีงบประมาณ 2557 27431
ข้อมูลประชากรเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2557 712
ขั้นตอนการจัดหา/จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สสจ.สุพรรณบุรี 1011
แนวทางการใช้ข้อมูลประชากรเป้าหมาย DBPop 2972
นโยบายที่นายแพทย์ สสจ. ให้กับ คปสอ. ปี 2557 464
TOP