DESIGNED BY JOOMLATD
    • AUDIT
    • IPAD
    • AUDIT
พิมพ์

ลักษณะการจัดการฐานข้อมูลที่ดี

เขียนโดย ไพบูลย์. Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา วิธีการฐานข้อมูลได้พัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้นจากการออกแบบและเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่เดียว การจัดการฐานข้อมูลจึงมีหลักการที่สำคัญ คือ
1. ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล
2. กำหนดมาตรฐานข้อมูล
3. มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล
4. มีความเป็นอิสระจากโปรแกรม
5. รวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลกลาง

ข้อมูลจาก http://school.obec.go.th/sridonchai/elearning/Detail/unit11.htm

TOP