แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
Moph ปี 2560 เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 106
หน่วยงานคุณธรรม ปี 2560 เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 129
กิจกรรมฝ่าย เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 101
เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมชี้แจงนโยบายคุณธรรมและ MOPHวันท่ี ๒,๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 112
ประชาสัมพันธ์การประชุม/อบรม/สัมมนา ครั้งที่ ๒ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 115
ประชาสัมพันธ์การประชุม/อบรม/สัมมนา ครั้งที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 160
ซักซ้อมความเข้าใจเร่ืองการอนุมัติโครงการฝึกอบรม เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 146
การประชุมวิชาการและเชิญบุคลากรในสังกัดร่วมส่งผลงาน เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 133
ประกาศผลการสอบคัดเลือกระบบรับตรง (มหิดลเพื่อชาวชนบท) เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 144
สำรวจบุคลากรสายสาธารณสุข เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 118

หมวดหมู่รอง

   
© ALLROUNDER