แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ซักซ้อมความเข้าใจเร่ืองการอนุมัติโครงการฝึกอบรม เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 141
การประชุมวิชาการและเชิญบุคลากรในสังกัดร่วมส่งผลงาน เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 125
ประกาศผลการสอบคัดเลือกระบบรับตรง (มหิดลเพื่อชาวชนบท) เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 132
สำรวจบุคลากรสายสาธารณสุข เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 113
ประชาสัมพันธ์การอบรม/สัมมนา ครั้งที่ ๓ เดือนมกราคม ๒๕๖๐ เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 122
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น (รพ./สสอ.) เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 130
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2559 เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 142
ประชาสัมพันธ์การประชุม/อบรม/สัมมนา ครั้งที่ ๒ เดือนมกราคม ๒๕๖๐ เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 141
การคัดเลือกอาจารย์/พยาบาลดีเด่น เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 120
ประชาสัมพันธ์การประชุม/อบรม/สัมมนา ครั้งที่ ๑ เดือนมกราคม ๒๕๖๐ เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 118

หมวดหมู่รอง

   
© ALLROUNDER