แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
หน่วยงานคุณธรรม ปี 2560 เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 113
กิจกรรมฝ่าย เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 87
เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมชี้แจงนโยบายคุณธรรมและ MOPHวันท่ี ๒,๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 97
ประชาสัมพันธ์การประชุม/อบรม/สัมมนา ครั้งที่ ๒ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 98
ประชาสัมพันธ์การประชุม/อบรม/สัมมนา ครั้งที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 145
ซักซ้อมความเข้าใจเร่ืองการอนุมัติโครงการฝึกอบรม เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 132
การประชุมวิชาการและเชิญบุคลากรในสังกัดร่วมส่งผลงาน เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 116
ประกาศผลการสอบคัดเลือกระบบรับตรง (มหิดลเพื่อชาวชนบท) เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 124
สำรวจบุคลากรสายสาธารณสุข เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 105
ประชาสัมพันธ์การอบรม/สัมมนา ครั้งที่ ๓ เดือนมกราคม ๒๕๖๐ เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 115
   
© ALLROUNDER