แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แบบสำรวจความต้องการบุคลากรปี ๒๕๖๐-๒๕๖๕ เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 322
ประชาสัมพันธ์การประชุม/อบรม/สัมมนาครั้งที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 278
ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 269
ประชาสัมพันธ์การประชุม/อบรม/สัมมนา ครั้งที่ ๒ เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 267
แผน HRD_SP 2560 เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 279
แบบรายงานประจำปี 2560 เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 338
ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้ารับอบรมหลักสูตรพยาบาลฯ เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 310
โครงการอบรมฟ้ืนฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ ฯ เร่ื่องที่ 1 เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 279
ขอส่งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าค่ายเตรียมความพร้อมฯ เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 235
ประชาสัมพันธ์การประชุม/อบรม/สัมมนา ครั้งที่ ๒ เดือนกันยายน ๒๕๕๙ เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 285

หมวดหมู่รอง

   
© ALLROUNDER