แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
อนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมอบรม เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 260
เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมชี้แจงนโยบายคุณธรรมและ MOPHวันท่ี ๒,๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 281
ประชาสัมพันธ์การประชุม/อบรม/สัมมนา ครั้งที่ ๒ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 260
ประกาศผลการสอบคัดเลือกระบบรับตรง (มหิดลเพื่อชาวชนบท) เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 283
สำรวจบุคลากรสายสาธารณสุข เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 271
ประชาสัมพันธ์การประชุม/อบรม/สัมมนา ครั้งที่ ๒ เดือนมกราคม ๒๕๖๐ เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 312
ประชาสัมพันธ์การประชุม/อบรม/ครั้งท่ี ๒ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 267
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้รหัสทางการแพทย์ฯ เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 295
ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมฯ เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 296
โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 322

หมวดหมู่รอง

   
© ALLROUNDER