แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์การประชุม/อบรม/สัมมนา ครั้งที่ ๒ เดือนมกราคม ๒๕๕๙ เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 190
ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพ่ือดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 238
คนสอบภาค ก ควรรู้ (2) เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 336
คนสอบแผน ก ควรรู้ เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 316
โครงการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ฯ เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 350
รายชื่อผู้เข้าอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 443
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชากายภาพบำบัด เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 258
ประชาสัมพันธ์การประชุม/อบรม/ครั้งท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 163
เอกสารประกอบและรายละเอียดการทำสัญญานิสิต/นักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ฯ เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 161
คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 215

หมวดหมู่รอง

   
© ALLROUNDER