แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์การประชุม/อบรม/สัมมนา ครั้งที่ ๒ เดือนมกราคม ๒๕๕๙ เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 165
ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพ่ือดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 210
คนสอบภาค ก ควรรู้ (2) เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 299
คนสอบแผน ก ควรรู้ เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 285
โครงการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ฯ เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 321
รายชื่อผู้เข้าอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 408
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชากายภาพบำบัด เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 227
ประชาสัมพันธ์การประชุม/อบรม/ครั้งท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 130
เอกสารประกอบและรายละเอียดการทำสัญญานิสิต/นักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ฯ เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 132
คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 184

หมวดหมู่รอง

   
© ALLROUNDER