แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ตารางระดับการศึกษาของบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 146
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 147
ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมฯ เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 160
โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 181
แบบสำรวจความต้องการบุคลากรปี ๒๕๖๐-๒๕๖๕ เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 197
ประชาสัมพันธ์การประชุม/อบรม/สัมมนาครั้งที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 142
ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 148
ประชาสัมพันธ์การประชุม/อบรม/สัมมนา ครั้งที่ ๒ เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 147
แผน HRD_SP 2560 เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 182
FTEข้อมูล เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 179

หมวดหมู่รอง

   
© ALLROUNDER