แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์การประชุม/อบรม/ครั้งท่ี ๒ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 152
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้รหัสทางการแพทย์ฯ เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 164
ประชาสัมพันํธ์การประชุม/อบรม/สัมมนา ครั้งที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 160
ประชาสัมพันธ์ผลงานส่ิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 166
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการดำเนินงาน ฯ เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 163
ประชาสัมพันธ์การประชุม/อบรม/สัมมนา ครั้งที่ ๒ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 162
ตารางระดับการศึกษาของบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 157
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 162
ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมฯ เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 173
โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 193

หมวดหมู่รอง

   
© ALLROUNDER