แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ซักซ้อมความเข้าใจเร่ืองการอนุมัติโครงการฝึกอบรม เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 178
การประชุมวิชาการและเชิญบุคลากรในสังกัดร่วมส่งผลงาน เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 155
ประกาศผลการสอบคัดเลือกระบบรับตรง (มหิดลเพื่อชาวชนบท) เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 167
สำรวจบุคลากรสายสาธารณสุข เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 142
ประชาสัมพันธ์การอบรม/สัมมนา ครั้งที่ ๓ เดือนมกราคม ๒๕๖๐ เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 156
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น (รพ./สสอ.) เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 158
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2559 เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 169
ประชาสัมพันธ์การประชุม/อบรม/สัมมนา ครั้งที่ ๒ เดือนมกราคม ๒๕๖๐ เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 170
การคัดเลือกอาจารย์/พยาบาลดีเด่น เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 150
ประชาสัมพันธ์การประชุม/อบรม/สัมมนา ครั้งที่ ๑ เดือนมกราคม ๒๕๖๐ เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 145

หมวดหมู่รอง

   
© ALLROUNDER