แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรมฝ่าย เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 119
เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมชี้แจงนโยบายคุณธรรมและ MOPHวันท่ี ๒,๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 126
ประชาสัมพันธ์การประชุม/อบรม/สัมมนา ครั้งที่ ๒ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 132
ประชาสัมพันธ์การประชุม/อบรม/สัมมนา ครั้งที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 172
ซักซ้อมความเข้าใจเร่ืองการอนุมัติโครงการฝึกอบรม เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 168
การประชุมวิชาการและเชิญบุคลากรในสังกัดร่วมส่งผลงาน เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 146
ประกาศผลการสอบคัดเลือกระบบรับตรง (มหิดลเพื่อชาวชนบท) เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 155
สำรวจบุคลากรสายสาธารณสุข เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 132
ประชาสัมพันธ์การอบรม/สัมมนา ครั้งที่ ๓ เดือนมกราคม ๒๕๖๐ เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 144
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น (รพ./สสอ.) เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 151

หมวดหมู่รอง

   
© ALLROUNDER