บุคลากร

รายละเอียด

 งานพัฒนาบุคลากร

 

1

                                                                                   นางพรลภัส   ทองศิริพงศ์
                                                                    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
                                                                                หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร
 

mint

                                                                                นางสาวชลธิชา  อินทร์สนิท
                                                                เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
 
                                                                  

boonsom

                                                                                      นางบุญสม   มณีอินทร์ 
                                                                                          นักวิชาการพัสดุ

 

 

"รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เสียสละ"

 

   
© ALLROUNDER