ผู้เยี่ยมชม  

002275
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
40
21
85
1839
522
863
2275

Your IP: 3.227.235.183
2021-04-13 20:38
   

โครงสร้างกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

นางสาวสิริพร  สกุลพราหมณ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

๑. บริหารงานบุคคลในกลุ่มงานฯ 

๒. วิเคราะห์แผนงาน/โครงการและงบประมาณ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้

๓. กำหนดยุทธศาสตร์ และกลวิธีเพื่อดำเนินแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับนโยบาย

๔. ควบคุม  กำกับตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาภายในกลุ่มงานฯ

นายภูษิต  พรมสุข  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

งานพัฒนาระบบบริหารงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก                      

 ๑. ควบคุมงบประมาณ

๒. งานวางแผนกำลังคนด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (หัวหน้ากลุ่มงานฯ กำกับดูแล)

๓. งานประสานงานและบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑. งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน                     

 นางพงศิยา  รัตนจรรยา  เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

๑. งานบริหารยาและเวชภัณฑ์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และงานส่งเสริมการใช้สมุนไพร 

๒. การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ และการจัดสรรงบประมาณค่าผลงานของสปสช.และการติดตามการดำเนินงานของหน่วยบริการ

๓. ขับเคลื่อนนโยบาย Service Plan โครงการกัญชาทางการแพทย์

๔. งานประสานงานและบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร

นางนิภารัตน์  ฉ่ำสมบูรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

๑. งานพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และแผนงานอื่น ๆ

๒. ประเมินคุณภาพตัวชี้วัด คำรับรอง และประเมินโครงการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

๓. งานพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (Service Plan)

๔. พัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีทางการแพทย์แผนไทย 

 นางพรภัส  ทองศิริพงศ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   

๑. งานการแพทย์ทางเลือก และการแพทย์ผสมผสาน 

๒. งานมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

๓. งานมาตรฐานการนวดไทย

๔. งานมาตรฐานแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทย

๕  งานมาตรฐาน  Hospital Accreditation (HA) และ รพ.สต.ติดดาว

๖.  งานบูรณาการแผนทุกกลุ่มวัยด้วยศาสตร์การแพทย์ทางเลือก

๗.  งานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของกลุ่มงาน    

๘.  งานพัสดุภายใน/ภายนอกกลุ่มงาน และงานสารบรรณของกลุ่มงานฯ

นายธวัชชัย  เสือเมือง  เภสัชกรชำนาญการ

๑.   งานคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญยาการแพทย์แผนไทย

๒.   งานกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

๓.   การดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน

๔    งานบูรณาการ และประสานงานเครือข่ายต่าง ๆ

๕.   งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

๖.   งานนโยบายพิเศษ

 นางสาวทิวาพร  ขำหงิม  นักจัดการงานทั่วไป 

๑.  งานคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (หัวหน้ากลุ่มงานฯ ควบคุมกำกับโดยตรง)

๒. สนับสนุนการจัดทำแผนงาน/โครงการของกลุ่มงาน/การสรุปผลการดำเนินงานต่าง ๆ   

๓.  งานระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีของกลุ่มงานฯ

๔.  งานประสานงานบูรณาการเครือข่ายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

 

  

 

 

 

   
© ALLROUNDER