ข่าวประชาสัมพันธ์

   

 

โครงสร้างบุคลากรกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

 


 นายสมพร  ศรีโปฎก

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิศษ

หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลือก

 

นายภูษิต  พรมสุข

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางนิภารัตน์  ฉ่ำสมบูรณ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวศิริพร  สกุลพราหมณ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 

 

 

 นางสาวทิวาพร  ขำหงิม

นักจัดการงานทั่วไป

 
   
© ALLROUNDER